Užitečné odkazy
language www.chotes.cz
language www.ekokom.cz

Firmy / Podnikatelé

Podnikající osoba je původcem odpadu, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu.

Původce odpadu je povinen

  • zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností
  • prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu
  • v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem
  • každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu
  • v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu
  • při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace

Původce odpadu je před ukončením činnosti provozovny povinen předat odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Pokud původce odpadu nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má povinnost předat odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady vedle původce odpadu také vlastník nemovité věci, která byla provozovnou původce odpadu, a kde jsou odpady soustředěny. Vlastník nemovité věci je povinen splnit tuto povinnost nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Původce odpadu je povinen uhradit vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené náklady spojené s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29.6.2021 jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinni zajistit pro své zaměstnance a zákazníky oddělené soustřeďování pro veškeré odpady, které vyprodukují. Jedná se zejména o plasty, papír, sklo a biologický odpad rostlinného původu. To znamená, že ve svých provozovnách musí mít sběrné nádoby, které mají být rozmístěny v přiměřené vzdálenosti a dostatečném počtu, aby návštěvníci, klienti a zákazníci mohli odpady odkládat.

Pro právnické a podnikající fyzické osoby umožňuje Město Chodov zapojení do městského systému odpadového hospodářství na základě smlouvy. Tato služba je určena především podnikatelům s malými provozovnami (nebytové prostory v panelovém domě, v rodinném domě nebo bytě), kteří nemají možnost umístit popelnice na tříděný odpad ve svých provozovnách a to pro tříděné složky komunálního odpadu papír, plast, sklo, nápojový karton a kov.

Ceník pro zapojení do systému zde

550 Kč
včt. DPH ročně
do 10 l týdně
Podnikání v místě bydliště malého rozsahu
účetnictví, výuka …
1370 Kč
včt. DPH ročně
do 30 l týdně
Podnikání středního rozsahu
kanceláře, služby, nepotravinové prodejny, nebytové prostory v panelovém domě …
2750 Kč
včt. DPH ročně
do 60 l týdně
Podnikání
ostatní