Užitečné odkazy
language www.chotes.cz
language www.ekokom.cz

Obecně závazné vyhlášky a ostatní dokumenty

Města mají dle zákona o obcích možnost vydávat obecně závazné vyhlášky, které jim pomáhají při správě a regulování svých záležitostí. Vyhlášky v oblasti samosprávy vydává a schvaluje zastupitelstvo města.

V našem městě se týkají odpadové problematiky dvě obecně závazné vyhlášky

Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu, je povinna podle zákona o odpadech, zpracovat v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství obce (dále POH obce) pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.

Závazná část plánu odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její činnosti v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace obce. Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH obce.

Cílem POH města Chodov je analyzovat stav odpadového hospodářství s ohledem na geografické, demografické, sociální, ekonomické a ekologické podmínky rozvoje a v intencích předpokládaného vývoje odpadového hospodářství v Karlovarském kraji a v ČR.

Na základě analýzy a v souladu s principy udržitelného rozvoje následně stanovuje hlavní směry, cíle a priority odpadového hospodářství obce. Tyto odráží zákonem stanovenou hierarchii principů odpadového hospodářství, kde je na vrcholu prevence vzniku odpadů, následuje omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, využívání odpadů s prioritou jejich materiálového využití a odstraňování zbytkových odpadů je až na posledním místě.